រកលុយជាក្រុមតាម App

រកលុយជាក្រុមតាម App

កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើង ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរកចំណូលបន្ថែម។  រកលុយជាក្រុម [Promote Panel Team] គឺជាក្រុមជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីសាងប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ។ 


🎯​ យើងមានគម្រោងជាច្រើនទៀត សំរាប់អោយបងប្អូនអាចរកចំណូលបានជាប្រចាំ។ យើងមានក្រុមដែលមានសមាជិកឆ្នើម អាចជួយបងប្អូនទទួលបានផលលឿន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះទេ យើងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសំរាប់អោយសមាជិកក្នុងក្រុមអាចរកចំណូលបន្ថែមបានផងដែរ។


** ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីរីកចំរើនទាំងអស់គ្នា។ **

មើលវីដេអូខាងក្រោម

ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយះវីដេអូខាងក្រោម

ការណែនាំបន្ថែម

អានការណែនាំខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយើងបន្ថែម

កម្មវិធីនេះអាចអោយយើងលេងដើម្បីរកអាចចំណូលបាន នៅពេលដែលយើងកំពុងគេង។ ពេលដែលយើងលេងដល់កំរិតមួយ ទោះបីជាយើងមិនបានលេងក៏អាចទទួលបានចំណូលដែរ ដោយយើងរកចំណូលជួយគ្នាជាក្រុម។ តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏យើងត្រូវចំណាយពេលខ្លះដើម្បីលេង ដើម្បីឆាប់ដល់គោលដៅទាំងអស់គ្នា។


បងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីនេះ នៅក្នុងក្រុមបាន។ បងប្អូនយើងជាច្រើនចាំជួយណែនាំ និង បង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបលេងអោយចេះច្បាស់លាស់។


** ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលលេង បងប្អូនត្រូវចំណាយត្រឹមតែ $10 ប៉ុណ្ណោះ (មិនមែនការចំណាយទៀតទេ)


បញ្ជាក់: Promote Panel មិនបានបង្ខិតបង្ខំបងប្អូនអោយចូលលេងទេ។ សូមសំរេចចិត្តចូលរួមដោយទំនួលខុសត្រូវ។ អរគុណសំរាប់ទំនុកចិត្ត និង ការគាំទ្រ Promote Panel កន្លងមក។

បងប្អូនដែលចង់ចូលក្រុមអាចចុចខាងក្រោមដើម្បីស្នើរសុំបាន